Tall om Rødøy kommune

Areal: 705,0 km2

1836 Rødøy - bosettingsmønster

Innbyggere 1.1.2004: 1 441

Folkemengde 1990-2004 og framskrevet 2005-20201

  1Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst)  

Befolkningsutvikling 1990-2001


  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fødselsoverskudd -7 2 5 -13 11 -3 -1 1 6 11 3 -1
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring -9 -20 -18 -6 -16 10 -25 -33 -36 -29 -43 -20
Folketilvekst -16 -18 -13 -19 -5 7 -26 -32 -30 -18 -40 -21 

Befolkningsstruktur 2003. Prosent


  Kommunen Fylket Landet

Andel barn og unge 0-17 år 27,0 23,9 23,7
Andel eldre 80 år og over 6,5 4,9 4,5
        
Andel personer med innvandrerbakgrunn, vestlig 1,0 1,0 2,2
Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke-vestlig 0,3 1,9 5,1

Bosetting 2002


  Kommunen Fylket Landet

Befolkning per km2 2,1 6,2 14,1
Andel bosatt i tettbygde strøk. Prosent 0 66 76

 

Befolkningen etter kjønn og alder. 1.1. 2003. ProsentSe befolkningen endre seg Interaktiv befolkningspyramide (informasjon)

 

Barnehager og utdanning 2002


  Kommunen Fylket Landet

Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent 62,9 69,8 65,9
Elever per klasse, klassetrinn 1-7 7,4 17,6 19,5
Elever per klasse, klassetrinn 8-10 7,3 20,1 23,8
Andel elever i grunnskolen med spesial undervisning. Prosent 13,6 6,8 5,7
Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning. Prosent 10,5 16,6 22,3
Menn 8,6 15,8 22,1
Kvinner 12,3 17,4 22,5 

Kommuneøkonomi 2002


  Kommunen Fylket Landet

Frie inntekter per innb. Kroner 44 397 27 060 24 771
Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent      
Administrasjon 9,5 10,5 9,4
Barnehage 6,2 6,8 7,2
Grunnskole 30,1 23,6 23,4
Pleie og omsorg 23,3 27,1 26,3
Kommunehelse 9,4 5,1 4,1
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,0 0,3 9,7
Netto lånegjeld per innb. Kroner 63 146 55 447 43 422
Statlige rammeoverføringer som andel av brutto driftsinntekter. Prosent 52,3 31,7 21,5
Salgs- og leieinntekter i kommunen i prosent av driftsinntektene 7,5 13,1 15,6 

Arbeid/inntekt


  Kommunen Fylket Landet

Sysselsatte 16-74 år (med bosted i kommunen). 4. kvartal 2002. Prosent av befolkningen 66 68 70
Menn 70 70 74
Kvinner 62 65 67
Registrerte arbeidsledige 16-74 år som andel av arbeidsstyrken. 2002. Prosent 3,8 3,7 3,2
Menn 3,3 4,1 3,4
Kvinner 4,4 3,3 3,0
Netto innpendling til Rødøy. 2001 -68 -- --
Andel uførepensjonister 16-66 år. 2002. Prosent 11,6 12,1 9,5
Bruttoinntekt per innb. 17 år og over. 2001 187 500 215 500 243 900
Menn 232 600 258 200 304 400
Kvinner 142 500 173 400 185 600
        
Sysselsatte fordelt på næring 2002. Prosent      
Primær 20,2 13,5 9,0
Sekundær 13,2 19,7 24,1
Tertiær 66,5 66,8 66,3
Sysselsatte fordelt på sektor. 2002. Prosent      
Offentlig forvaltning 38,5 37,0 32,0
Privat sektor og offentlige foretak 61,5 63,0 67,3 

Boforhold 2001


  Kommunen Fylket Landet

Andel bosatte i blokk/bygård. Prosent 0,6 3,6 12,8
Andel bosatte i bolig bygd etter 1961. Prosent 73,2 71,1 66,9
Andel husholdninger som disponerer bil. Prosent 58,5 71,1 70,3 

Helse, sosial og omsorg 2002


  Kommunen Fylket Landet

Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 4,6 3,8 3,3
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb. 20-66 år 3,9 5,5 4,6
Legeårsverk per 10 000 innb. 11,1 9,5 8,4
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon. Prosent 0,0 16,5 15,4
Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. Prosent 31,6 47,7 48,0 


2003 © Statistisk sentralbyrå